Thường huấn

Đan Viện Phước Lý: QUY CHẾ HUẤN LUYỆN ĐAN TU

Huấn thị Potissimum Institutioni dành cả chương III để trình bày 4 giai đoạn đào tạo tu sĩ cho tất cả các Hội dòng nói chung: Tiền tập, Tập viện, Khấn tạm và Khấn trọn. Mỗi giai đoạn đều có những đòi hỏi, và yêu cầu đặc thù để nhận thấy sự chuyển biến trong đời sống tâm linh. Việc huấn luyện phải bao gồm cả lãnh vực thiêng liêng và tông đồ, đạo lý cũng như thực hành; tăng trưởng về đời sống nhân bản, đạo đức, tri thức và thiêng liêng.

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á