Thần học

Đan sĩ không hãnh diện điều gì khác ngoài Thập giá Đức Kitô

Nơi Thập Giá, Đức Giêsu biểu lộ tình yêu của Chúa Cha, đồng thời Ngài cũng biểu lộ tình yêu của mình dành cho Chúa Cha. Ngài đã biểu lộ nhiều lần và nhiều cách trong cuộc sống tại thế, nhưng cao điểm tình yêu của Ngài là Giờ Vượt Qua thế gian về cùng Cha. Giờ đó là giờ làm Con cách trọn vẹn. Mầu nhiệm làm Con Vĩnh Cửu được mạc khải trong cái chết. Câu nói: “Đã hoàn tất” chỉ có thể thốt ra vào lúc chết. Mạc khải đã hoàn tất.

 

 

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á