Luật Dòng

Tu Luật Thánh Phụ Biển Đức

Tu Luật Thánh Phụ Biển Đức

Hiến Pháp Hội Dòng Xitô Thánh Gia (Bản Việt ngữ)

Hiến Pháp Hội Dòng Xitô Thánh Gia (Bản Việt ngữ). Tiểu ban Hiến Pháp đã chỉnh sửa từ ngữ (những dòng chữ màu đỏ), đang chờ Tổng Hội duyệt lại.

Hiến Pháp Hội Dòng Xitô Thánh Gia (Bản La ngữ)

Hiến Pháp Hội Dòng Xitô Thánh Gia (Bản La ngữ)
    Thiết kế Web : Châu Á