Hình Ảnh

Hình ảnh Thánh Lễ Khấn Dòng ngày 11.07.2023

11.07.2023 Lễ thánh phụ Biển Đức, Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu

Hình ảnh Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2023

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2023

Đan Viện - Trường học phụng sự Thiên Chúa

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, 08.11.2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG ĐAN SĨ M. THOMAS HỒ HOÀNG LONG (04.09.2022)

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý: Thánh Lễ An Táng Đan sĩ M. Thomas Hồ Hoàng Long (04.09.2022)

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC (20.08.2021)

Đan Viện Phước Lý, Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục ngày 20.08.2021
    Thiết kế Web : Châu Á