Thần học

Đức Maria điểm qui chiếu để các Đan sĩ sống Lời Khấn

Đời sống của đan sĩ không thể tách rời những yếu tố như: cầu nguyện, bác ái, tình huynh đệ và thinh lặng, bởi đây là những yếu tố tạo nên những tâm lòng tinh khiết với thành quả của nó là được bình an, dịu hiền, tin tưởng và đơn sơ. Đây cũng là những yếu tố mà chính Đức Maria đã sống và vì thế nó sẽ là những điểm qui chiếu, để đan sĩ Xitô sống trọn lời khấn của mình.