Suy niệm

Suy niệm Tin mừng Thứ 7, Tuần VI PS: THỜI GIAN TÍNH CỦA LỜI CẦU XIN

Trước đây các môn đệ cầu xin với Đức Giêsu, nay họ cầu xin với Chúa Cha nhân danh Đức Giêsu. Đức Giêsu về trời, Người không còn là Đấng che chở và bảo vệ cho họ xét theo phương diện trần thế nữa, nhưng là Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa và hằng chuyển cầu cho họ (x. Rm 8,34).

 

 

THỜI GIAN TÍNH CỦA LỜI CẦU XIN

(Ga 16,23b-28)

 

 

 

Lam Châu

 

Bài Tin mừng hôm nay của thánh Gioan thuộc diễn từ cáo biệt của Đức Giêsu với các môn đệ. Đức Giêsu ngỏ lời với các môn đệ, thời gian Người ở với họ không còn bao lâu nữa, vì Người sắp về cùng Chúa Cha. Trước khi về trời, Người an ủi các môn đệ, dạy họ nhiều điều, trong đó Người dạy họ về việc cầu xin: „Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy... Cứ xin, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn“ (cc. 23b.24). „Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến“ (c. 27).

 

Những lời cầu xin của các môn đệ được Chúa Cha nhận lời, vì các ngài tin Đức Giêsu từ Thiên Chúa mà đến. Thật vậy, những ai đón nhận và tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa thì nhận được sự sống nhờ Danh Người (x. Ga 20,31). Trong tin mừng Gioan, tin là yếu tố quan trọng để được cứu độ. Hành động tin chính là lời đáp trả tuyệt vời nhất của con người trước lời rao giảng về Thiên Chúa. Chính niềm tin là con đường dẫn đưa chúng ta tới Thiên Chúa, để được Ngài yêu thương, che chở, ban ơn và đặc biệt là nhận được sự sống đời đời.

 

Trong trình thuật này, Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu xin trực tiếp với Chúa Cha. Có chút gì đó trong mối tương quan với Chúa Giêsu của các môn đệ đã thay đổi so với trước đây. Các môn đệ không còn trực tiếp cầu xin với Người, như: „Lạy Thầy, xin cứu con“ (Mt 14,30) hay „thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con“ (Lc 17,5), nhưng bây giờ, họ sẽ cầu xin Chúa Cha nhân danh Người. Đấng Bảo Trợ sẽ giúp các môn đệ nhớ lại những điều Đức Giêsu đã dạy và hướng dẫn họ thực thi giáo huấn của Người.

 

Nếu xét thời gian trước và sau sự kiện Đức Giêsu phục sinh, thời gian sau phục sinh là thời gian của bình an và chiến thắng. „Cho đến nay“ được hiểu là thời gian trước đây, thời gian sống cuộc đời dương thế của Đức Giêsu. Trong thời gian này, các môn đệ đã không nhân danh Đức Giêsu mà xin Chúa Cha điều gì. „Từ nay trở đi“, được hiểu là thời gian mới, có nghĩa là thời gian sau khi Đức Giêsu phục sinh. Thời gian mới, thời gian cuối cùng xuất hiện như thời gian chắc chắn của sự khẩn cầu nhân danh Đức Giêsu.

 

Trước đây, các môn đệ cầu xin với Đức Giêsu, nay các môn đệ không còn phải cầu xin với Đức Giêsu nữa, vì Người đã biết trước họ sẽ xin điều gì. Trước đây các môn đệ cầu xin với Đức Giêsu, nay họ cầu xin với Chúa Cha nhân danh Đức Giêsu. Đức Giêsu về trời, Người không còn là Đấng che chở và bảo vệ cho họ xét theo phương diện trần thế nữa, nhưng là Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa và hằng chuyển cầu cho họ (x. Rm 8,34).

 

Trước đây, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà giảng dạy, mà ý nghĩa của dụ ngôn không thể hiểu được nếu không được giải thích. Vì thế, các môn đệ đã từng xin Đức Giêsu giải nghĩa dụ ngôn cho họ hiểu (x. Mt 13,3-18). Nay đã đến lúc Đức Giêsu nói với các môn đệ về Chúa Cha một cách rõ ràng, vì trong lời giảng dạy của Người đã bao gồm sự giải thích.

 

Thuật ngữ „ngày ấy“ mà Đức Giêsu nói trong bài Tin mừng hôm nay báo trước mặc khải Tin mừng đầy đủ về Chúa Cha trong tương lai. Ngày đó, Chúa Cha sẽ trao ban cho những người tin vào Đức Giêsu tất cả, dù họ không xin bất cứ điều gì với Ngài. „Ngày ấy“ hay „giờ“ trong trình thuật Tin mừng Gioan hôm nay không những mang ý nghĩa cánh chung, mà còn mang ý nghĩa Giáo hội học, mang đến tương quan mới giữa Đức Giêsu và những ai tin vào Người.

 

Xin Chúa cho chúng con thấu hiểu được những điều Đức Giêsu dạy bảo, giúp chúng con tin tưởng, phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Ngài, đồng thời sống trong niềm hy vọng và chờ đợi ngày Đức Giêsu trở lại trong vinh quang. Amen.