Suy niệm

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG ĐAN SĨ LINH MỤC M. PHILIPPHE NERI NGUYỄN CHÍNH THỐNG

Thánh Lễ An Táng Đan sĩ Linh mục M. Philipphe Neri Nguyễn Chính Thống, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

 

 

Hành lễ đoàn 

 

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế Thánh lễ

 

 

Đức viện phụ Bảo Tịnh giảng lễ

 

 

 

 

 

Đức viện phụ Bảo Tịnh chủ sự nghi thức tiễn biệt tại Nhà nguyện

 

Rước linh cữu Cha Philipphe Neri ra nghĩa trang

 

 

 

 

 

Tại phần mộ

 

Đức viện phụ Bảo Tịnh làm phép huyệt

 

Đức viện phụ Bảo Tịnh cám ơn Đức Cha Giuse và Cộng đoàn Dân Chúa

 

Đại diện thân nhân của Cha Philipphe Neri cám ơn Đan Viện và Cộng đoàn Dân Chúa

 

Đức Cha Giuse đọc Lời nguyện kết thúc và ban phép lành

 

Tiễn biệt Cha Philipphe Neri vào lòng đất mẹ