Suy niệm

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B (Minh Triệu)

...tất cả là nhờ Chúa chứ không phải tài cán của con người.

 

Lời Giáo Huấn của Chúa dành cho nhân loại

 

Mc 9, 38-42. 44. 46-47

 

Trong  Mc 9, 38-42. 44. 46-47, thánh Mác cô nhấn mạnh hai điều: thứ nhất là nhờ Danh Thánh Đức Giê-su; thứ hai là không làm gương xấu. Đây là hai trong số tám giáo huấn của Chúa dành cho chúng ta, xét riêng ở lần loan báo khổ nạn thứ hai (x. Mc 9, 33 - 10, 31).

Ở điều thứ nhất, ta cần biết rằng các môn đệ trước đó đã không trừ được quỷ (x Mc 9, 18). Còn bây giờ, các ngài lại ngăn cản không cho ai đó trừ quỷ (x Mc 9, 38). Lẽ thường ta nghĩ tới tính cục bộ nơi các môn đệ. Từ đó đưa ra  những lời phê bình về sự ích kỉ và rút ra bài học về lòng quảng đại. Và như thế lời giáo huấn của Thầy Giê-su sẽ là dạy ta sự quảng đại. Nhưng có lẽ quan trọng hơn thế là tác giả Mác-cô muốn nhấn mạnh đến Danh Đức Giê-su.

Danh Đức Giê-su vừa là cơ sở hành động của người ki tô hữu: làm vì Đức Ki-tô (x Mc 9, 4) vừa là nền tảng của thành quả lao động. Bởi vậy sẽ chẳng có ai có thể làm được gì nếu không có Thầy Giê su. Việc đời còn phải thế huống hồ chi việc trừ quỷ thì lại càng phải cậy dựa vào Chúa. Vậy tất cả là nhờ Chúa chứ không phải tài cán của con người.

Nhưng Thiên Chúa thì lại làm tất cả vì hạnh phúc của con người. Bởi vậy, trong tương quan với người khác, điều minh nhiên trong giáo huấn của Chúa mà Tin Mừng hôm nay đề cập tới đó là Không Làm Gương Xấu.

Vì hệ quả của nó đi ngược lại với mưu cầu hạnh phúc của con người và cũng đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa.

Từ hai giáo huấn này, ta rút ra bài học sau: đừng làm gì mà trước đó không cầu nguyện với Chúa và hãy làm tất cả cho phần rỗi các linh hồn.

Minh Triệu