Mục vụ

ĐIỀU GÌ KHIẾN CHO HÔN NHÂN CỦA NHIỀU NGƯỜI KHÔNG HẠNH PHÚC?

Khi đề cập đến vấn đề hạnh phúc trong hôn nhân, một câu hỏi khá phổ biến mà chúng ta thường nghe, đó là “Đối với đôi bạn, trong hôn nhân hạnh phúc có thật hay chỉ là ảo tưởng?”

HƯỚNG DẪN MỤC VỤ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LY THÂN HAY LY DỊ VÀ SỐNG CHUNG BẤT HỢP LUẬT

Ý định của Thiên Chúa là để con người tham gia vào công trình sáng tạo tuyệt vời của Ngài qua hôn nhân. Thiên Chúa muốn xây dựng mối hiệp thông yêu thương cụ thể trong trần gian nơi các gia đình để hôn nhân – gia đình trở thành “bí tích” của sự Hiệp Thông Thiên Chúa vô hình. Hiệp Thông là tên gọi khác của Tình Yêu bản thể Thiên Chúa[2]. Hiệp thông tại cội nguồn thần linh Thiên Chúa Ba Ngôi luôn là một hiệp thông phong nhiêu. Thiên Chúa hằng sống là Thiên Chúa của kẻ sống. Yêu thương, nâng đỡ và bổ túc cho nhau trong một đời sống chung thân mật duy nhất (unitive), và sinh sản cùng nuôi dạy con cái (procreative) là những mục đích gắn kết không thể tách rời của hôn nhân.