LỜI CHÚA

Các bài chia sẻ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa làm cho con người được mở ra: mở ra để ca ngợi Thiên Chúa, mở ra để đến với tha nhân; mở lòng ra để đón nhận và trao ban.

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXIII: "DŨNG MẠNH ĐỂ YÊU THƯƠNG" (Viết Huy)

Vắng ơn Cha cuộc đời nên cô quạnh, thiếu tình người giá lạnh phủ con tim...

CHIA SẺ CHÚA NHẬT XXIII, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "BỆNH CÂM ĐIẾC TÂM HỒN" (Minh An)

Chúng ta cũng thực sự bị điếc lác, khi không chịu nghe tiếng kêu ai oán đầy đau khổ của tha nhân, nhất là những người bị áp bức bóc lột, những người nghèo khổ, bị đẩy ra bên lề xã hội. Và chúng ta cũng thực sự bị “câm” khi không dám mở miệng tuyên xưng Thiên Chúa, ca khen danh Người và rao giảng Tin Mừng tình yêu của Chúa cho tha nhân. Đó mới là thứ câm- điếc nguy hiểm thật sự!

SUY NIỆM TIN MỪNG CN XXIII TN NĂM B (M. Beda)

... hãy mở tai, mở miệng, mở con tim để Chúa chữa lành, để qua đó chúng ta có khả năng vừa đón nhận tình yêu của Chúa vừa đón tiếp anh chị em chúng ta.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên, năm B: "LUẬT THÁNH SẠCH" (Phê-rô Bình)

Những hình thức đạo đức bên ngoài cần phải thể hiện nội tâm của tâm hồn. Không phải rửa tay sạch là tâm hồn sạch.

Các bài chia sẻ TM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Đối với Chúa Giêsu, quan niệm về những đòi hỏi của Thiên Chúa được thể hiện lớn nhất bằng luật yêu thương. Ngài xem giữ luật là một cảm nghiệm sống ở trong lòng, một biểu hiện liên đới, nhân từ với tấm lòng trong sạch và đời sống yêu thương. Những điều đó vượt trên hình thức giữ luật khác.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B: “GIỮ LUẬT CÁCH TRUNG THÀNH” (Minh An)

Có nhiều khi, chúng ta tuân giữ lề luật không phải vì lòng yêu mến Chúa, cũng chẳng phải vì lòng bác ái với tha nhân, nhưng chúng ta chỉ giữ vì muốn khẳng định mình là người “đàng hoàng” trong lãnh vực tôn giáo...

CÁC BÀI CHIA SẺ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Khi Con Thiên Chúa đi vào vinh quang của Chúa Cha, Người mang trên đôi vai toàn thể thụ tạo mà Người đã đổi mới và thánh hiến.