Hình Ảnh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG ĐAN SĨ M. THOMAS HỒ HOÀNG LONg (04.09.2022)

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý: Thánh Lễ An Táng Đan sĩ M. Thomas Hồ Hoàng Long (04.09.2022)