Hình Ảnh

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC (20.08.2021)

Đan Viện Phước Lý, Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục ngày 20.08.2021