Hình Ảnh

Hình ảnh Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2023

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2023

Đan Viện - Trường học phụng sự Thiên Chúa

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, 08.11.2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG ĐAN SĨ M. THOMAS HỒ HOÀNG LONg (04.09.2022)

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý: Thánh Lễ An Táng Đan sĩ M. Thomas Hồ Hoàng Long (04.09.2022)

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC (20.08.2021)

Đan Viện Phước Lý, Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục ngày 20.08.2021