Giáo Hội Hoàn Vũ

HÌNH ẢNH: THÁNH LỄ AN TÁNG THẦY M. ĐAMINH NGUYỄN VĂN BÍNH

Thánh Lễ An Táng Thầy M. Đaminh Nguyễn Văn Bính - Đan Viện Phước Lý

 

HÌNH ẢNH

 THÁNH LỄ AN TÁNG

THẦY M. ĐAMINH NGUYỄN VĂN BÍNH

Đan Viện Phước Lý 

17-06-2019

_______________________________________________________________________________________________