Giáo Hội Hoàn Vũ

ĐỨC KITÔ LÀ MẪU GƯƠNG CHO ĐAN SĨ VỀ ĐỜI SỐNG YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ

Tất cả các Kitô hữu, cách riêng là các đan sĩ, dù sống ở đâu hay đấng bậc nào, đều có thể dùng chứng tá và gương mẫu đời sống bằng cách thể hiện con người mới mà họ đã tiếp nhận qua bí tích Thánh Tẩy. Như vậy, để có thể làm chứng cho Đức Kitô cách hữu hiệu, các đan sĩ được mời gọi trở nên: Muối cho đời, ánh sáng cho trần gian (x. Mt 5,13-14), hay như men trong bột (x. Mt 13,33).