Giáo Hội Hoàn Vũ

CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG ĐỒNG HÀNH TRONG ĐỜI ĐAN TU

Chúa Thánh Thần là quà tặng của Cha và Con, được “cử” đến đồng hành với con ngƣời. Điều này đã đƣợc thực hiện bởi lời hứa của Chúa Giêsu. Chính Ngƣời muốn Thánh Thần Chúa hiện diện và đồng hành với con ngƣời cho đến tận thế...

 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẦN HỌC

"CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG ĐỒNG HÀNH TRONG ĐỜI ĐAN TU"

________________________________________________________________________________

 

"Với đề tài “Chúa Thánh Thần, Đấng đồng hành trong đời đan tu” được thể hiện ngay trong những trang đầu của bài viết qua 3 lý do và 3 mục đích, bài viết đã cho thấy rất rõ và rất chắc ý hướng sâu xa và xuyên suốt trong toàn bài. 

.... 

Điểm son mà bài viết đã nêu lên được trong toàn bài, đó là đặt để đời đan tu trong bối cảnh của thời đại Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô trở nên một gương mẫu sống trong Thánh Thần mà Giáo Hội là thân mình mầu nhiệm có Đức Kitô là Đầu. Xuất sắc".

 

Xin Quý đọc giả đọc Luận Văn của tác giả M. Gioan Bt. Nguyễn Bá Điền, OCist. theo link dưới đây:

 

CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG ĐỒNG HÀNH TRONG ĐỜI ĐAN TU