Gđ Khiết Tâm Phước Lý

TỔ CHỨC GIA ĐÌNH KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ

...

GIA ĐÌNH KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ

 Cha M. Phao-lô Phạm Văn Hùng

Đt: 0902727513

Cha M. Gioan Đạt - Đào văn Tiến

Đt: 01229101704

Cha M. Theophane Nguyễn Hoàng Phóng

Đt: 0987789807

Cha M. Irene Nguyễn Văn Điều

Đt: 0939135170

Cha M. Placido Vũ Quốc Bảo

Đt: 0932867156