ĐV. PHƯỚC HIỆP

Hình Ảnh các Tân Linh Mục dâng lễ Tạ Ơn tại Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp (19.10.2019)

Các Tân Linh Mục dâng lễ Tạ Ơn tại Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp 19.10.2019

 

Sau khi lãnh tác vụ Linh mục,

ngày 19.10.2019, các Tân Chức:

M. Kolbe Nguyễn Đức Hậu

M. Andreas Thông Vũ Hữu Thuận

M. Philippus Nguyễn Văn Học

đã về dâng lễ Tạ Ơn tại Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp