Bài giảng

Hình ảnh: THÁNH LỄ AN TÁNG THẦY NICOLAS

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐAN SĨ PHÓ TẾ NICOLAS CHU TRỌNG CHỈNH - ĐAN VIỆN PHƯỚC LÝ

Hình ảnh:
THÁNH LỄ AN TÁNG

ĐAN SĨ PHÓ TẾ NICOLAS CHU TRỌNG CHỈNH

Đan viện Phước Lý 12/02/2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sABF1pFFYFE

Martin OCist 12/02/2019