Bài giảng

Hình ảnh: LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC - PHÓ TẾ

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC PHÓ TẾ 

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ

08/04/2018